CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN TỜ KHAI "KHÔNG" ĐƯỢC KHAI BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 39/2018

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách thông tin: Các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai "KHÔNG" được khai bổ sung theo thông tư 39/2018/tt-btc áp dụng từ 05/06/2018

 

Chỉ tiêu thông tin
1   Tờ khai nhập khẩu
1.1   Mã loại hình
1.2   Mã phân loại hàng hoá
1.3   Mã hiệu phương thức vận chuyển (trừ trường hợp quy định tại khoản điểm b khoản 3 Điều 82 Thông tư này) 
1.4   Cơ quan Hải quan 
1.5   Mã người nhập khẩu
1.6   Mã đại lý hải quan
2   Tờ khai xuất khẩu
2.1   Mã loại hình
2.2   Mã phân loại hàng hoá
2.3   Mã hiệu phương thức vận chuyển 
2.4   Cơ quan Hải quan 
2.5   Mã người xuất khẩu
2.6   Mã đại lý hải quan

 

Trường hợp giải phóng hàng (BP), các chỉ tiêu sau không được khai bổ sung:
1   Mã loại hình
2   Mã phân loại hàng hoá
3   Mã hiệu phương thức vận chuyển
4   Cơ quan Hải quan
5   Mã người nhập khẩu
6   Mã người xuất khẩu
7   Mã đại lý hải quan
8   Số vận đơn
9   Số lượng
10   Tổng trọng lượng hàng (Gross)
11   Phương tiện vận chuyển
12   Ngày hàng đến
13   Địa điểm dỡ hàng
14   Địa điểm xếp hàng
15   Số lượng container
16   Phân loại hình thức hoá đơn
17   Số tiếp nhận hoá đơn điện tử
18   Mã lý do đề nghị BP
19   Mã ngân hàng bảo lãnh
20   Năm phát hành bảo lãnh
21   Ký hiệu chứng từ bảo lãnh
22   Số chứng từ bảo lãnh


Nguồn: Hải quan