CÔNG VĂN 5475/TCHQ-TXNK VỀ PHÍ D/O VÀ PHÍ VỆ SINH CONTAINER

      BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                         ĐỘC LẬP - TỰ DO -  HẠNH PHÚC

       *************                                                                                          ********

Số: 5475/TCHQ-TXNK                                                                        Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v chi phí vận tải và các chi phí

Có liên quan đến việc vận chuyển

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Ngày 21/06/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3581/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố  về chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, qua theo dõi quá trình thực hiện và qua phản ảnh của một số doanh nghiệp trong thời gian qua thì thấy có tình trạng một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện không đúng hướng dẫn tại công văn số 3581/TCHQ-TXNK nêu trên, cụ thể:

 

                Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên (ví dụ: Phí DO, phí vệ sinh container) hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan nhưng một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn thực hiện cộng vào trị giá hải quan.

 

Việc thực hiện không đúng quy định nêu trên dẫn đến bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Để chấm dứt tình trạng nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố :

 

1. Đối với chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trả cho những hoạt động phát sinh sau khi hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên hoặc không đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì không phải cộng vào trị giá hải quan.

 

2. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/06/2018 của Tổng cục Hải quan.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                            

  • Như trên
  • TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo)
  • Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện)
  • Lưu: VT, GSQL (5b)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Mr.Hòa - 077 919 7727

Tải văn bản gốc tại đây

 

Nguồn: Hải quan

SEA DRAGON LOGISTICS- CÔNG VĂN 5475-TCHQ-TXNK