CÔNG VĂN 4849/TCHQ-TXNK VỀ MIỄN THUẾ CHO GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP KHẨU

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tổng cục Hải quan ra công văn 4849/TCHQ-TXNK để về việc miễn thuế cho giống cây trồng thuộc nhóm rau, dưa, bí cần thiết nhập khẩu để phục vụ sản xuất. Cụ thể như sau:

--------------------------------------------------------------------

BỘ TÀI CHÍNH                                                 

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  4849/TCHQ-TXNK                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v xử lý thuế đối với mặt hàng giống                                                                       

cây trồng nhập khẩu                                                                                                  Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

Kính gữi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

         Liên quan đến việc xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Ngày 11/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3864/TCHQ-TXNK gữi cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu. Theo đó, trường hợp mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2028/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thuộc Danh mục hoặc tiêu chí được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận là giống cây trồng cần thiết nhập khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-Cp.

          Ngày 02/7/2020 , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 4481/BNN - TT ( đính kèm ) xác nhận các loại giống cây trồng thuộc nhóm rau, dưa, bí cần thiết nhập khẩu để phục vụ sản xuất theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107 / 2016 / QH13, Nghị định số 134 / 2016 / NĐ – CP.

          Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu số 107 / 2016 / QH13 , Điều 18, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134 / 2016 / NĐ - CP, công văn số 3864 / TCHQ TXNK ngày 11/6/2020, công văn số 4481 / BNN - TT ngày 02/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý miễn thuế đối với giống cây trồng nhập khẩu theo quy định.

  1. Trường hợp Danh mục các loại giống cây trồng cần thiết nhập khẩu thuộc nhóm rau, dưa, bí ban hành kèm theo công văn số 4481/BNN-TT nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mã số HS chưa thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT - BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì đề nghị các Cục Hải quan tỉnh , thành phố căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu , nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để phân loại, xác định mã số hàng hóa.

          Tổng Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • TT. Vũ Thị Mai (để b/c)
  • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (để phối hợp thực hiện)

CONG VAN 4849 TCHQ-TXNK VE MIEN THUE NHAP KHAU GIONG CAY TRONG 1- SEA DRAGON LOGSITICS