CÔNG VĂN 6225/BCT-XNK CHẤP NHẬN HAI MẪU C/O FORM E MỚI VÀ CŨ

Từ ngày 30/07/2019, bộ công thương ký ban hành thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng của C/O form E (ACFTA), trong thời gian đầu áp dụng thì phát sinh trường hợp mẫu C/O form E cũ và mẫu C/O form E mới cùng sử dụng làm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cơ quan hải quan lúng túng khi xử lý hồ sơ. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ công thương họp và ra công văn 6225/BCT-XNK ngày 23/08/2019 chấp nhận cùng lúc hai mẫu C/O form E (mới và cũ), cụ thể như bên dưới:

 

→ MẪU C/O FORM E MỚI TỪ NGÀY 30/07/2019 THEO THÔNG TƯ 12/2019/TT-BCT

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------------------                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 6225/BCT-XNK                                                                                                                 ---------------------------------

V/v thực hiện Quy tắc                                                                                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài Chính ( Tổng Cục Hải quan)

 

              Bộ Công Thương  nhận được phản ánh mới đây của một số thương nhân về vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có sử dụng giấy Chứng nhận xuất xưa hàng hóa ( C/O) mẫu E mới kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về việc C/O mẫu E mới.

 

              Để thảo gỡ vướng mắc cho thương nhân xuất, nhập khẩu, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tài Chính ( Tổng cục Hải quan) một số nội dung như sau:

              Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hàng thông tư số 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA) để thực hiện cam kết quốc tế giữa ASEAN và Trung Quốc về việc triển khai Nghị định thư năm 2015 sửa đổi Chương Xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2019.

 

              Căn cứ khoản 2 Điều 34 Thông tư số 12/2019/TT-BCT dẫn trên Bộ Công Thương, “ Mẫu C/O mẫu E, quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng và việc áp dụng được thực hiện theo thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA và quy định tại Thông tư này”.

              Khoản 2 Điều 15 Phụ lục 1 ( Quy tắc xuất xứ hàng hóa) của Nghị định thư năm 2015 sửa đổi ACFTA quy định: “ Khi cần thiết, Phụ lục này có thể được rà soát và sửa đổi theo yêu cầu của các Bên, và việc rà soát, sửa đổi này có thể được Ủy ban hỗn hợp ASEAN – Trung Quốc đồng ý thông qua.”

 

              Theo kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp ASEAN – Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quốc thống nhất thời điểm thực thi C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

 

              Theo nội dung thỏa thuận tại các công thư ngày 16 tháng 8 và ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cấp đồng chủ trị của Ủy ban hỗn hợp ASEAN – Trung Quốc qua kênh Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc sẽ cấp C/O mẫu E mới từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và hai Bên đồng thòi chấp nhận cả 2 loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ từ ngày 20 tháng 8  đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019.

 

              Như vậy, việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hàng kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT dẫn trên của Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 phù hợp với thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA.

 

              Bộ Công Thương thông báo để Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương chấp nhận C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mơi theo thỏa thuận giữa các nước thành viên ACFTA theo thông báo mới đây của Trung Quốc và ASEAN./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                              KT.BỘ TRƯỞNG

-Như trên;                                                                                                                  THỨ TRƯỞNG

-Cục GSQL-TCHQ;

-Bộ trưởng ;

-Lưu VT