CÔNG VĂN SỐ 1487TYV6-TH VÀ QUYẾT ĐỊNH 4092/QĐ-BNN-TCTS

Ngày 01/11/2019 vừa qua, Chi cục thú y vùng VI đã ban hành công văn 1487/TYV6-TH về việc thông báo việc thực hiện Quy trình khai báo thông tin tàu đánh bắt, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản. Và sau đây là toàn bộ nội dung công văn.

 

CỤC THÚ Y                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THÚ Y VÙNG VI                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------                                                                               ----------------------------------

   Số: 1487/TYV6-TH                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

V/v thông báo việc thực hiện

Quy trình khai báo thông tin tàu đánh bắt,

vận chuyển, chuyển tải thủy sản,

sản phẩm thủy sản

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 

Để triển khai thi hành Luật thủy sản năm 2017 và Điều 70 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

 

Ngày 29/10/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4092/QĐ-BNN -TCTS về việc hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam .

 

Chi cục Thú y vùng VI xin gửi tới các Doanh nghiệp quyết định này để biết và thực hiện theo quy định (xin gửi kèm theo).

 

Trân trọng./.

 

 

 Sau đây, Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển xin gửi đến quý khách hàng Tóm tắt hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản , tàu vận chuyền , chuyển tải thủy sản , sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam

 

Bước 1  Trước khi cập cảng ít nhất 24 giờ phải thông báo cho cơ quan thẩm quyền để xin phép cập càng qua môi trường mạng

 

Bước 2  Trong thời gian 24 giờ, cơ quan kiểm tra xử lý thông tin của chủ tàu hoặc đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng ) và thông bảo cho phép/không cho phép tàu cập cảng

 

Bước 3  Kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin khai báo với tài liệu do Thuyền trưởng cung cấp

 

Bước 4  Kiểm tra, kiểm soát trực tiếp trên tàu

 

Bước 5  Lập Biên bản kiểm tra

 

Bước 6  Xử lý kết quả kiểm tra

 

Bước 7  Trước khi rời cảng ít nhất trước 02 giờ | thuyền trưởng phải thông báo Cơ quan quản lý cảng


   

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Long - 090 262 0898

 

                                           CÔNG VĂN SỐ 1487TYV6-TH VÀ QUYẾT ĐỊNH 4092QĐBNNTCTS