CÔNG VĂN 3582/BVTV-ATTPMT VỀ VIỆC KIỂM DỊCH THỰC VẬT HÀNG THANH LONG XUẤT SANG CHÂU ÂU (EU)

Công ty Rồng Biển gửi đến quý khách công văn số 3582/BVTV-ATTPMT, về việc kiểm dịch thực vật hàng thanh long xuất sang Châu Âu (EU), nội dung như sau:

 

                        CÔNG VĂN 3582/BVTV-ATTPMT VỀ VIỆC KIỂM DỊCH THỰC VẬT HÀNG THANH LONG XUẤT SANG CHÂU ÂU (EU)

 

BỘ NÔNG NGHIỆP                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 3582/BVTV-ATTPMT                                                                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

V/v hướng dấn thực hiện kiểm tra

đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc

thực vật xuất khẩu

 

Kính gửi:

 

  • Các Chi cục Kiểm dịch thực vật;
  • Trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu;
  • Tổ chức, các nhân xuất khẩu nông sản;

Thực hiện Quyết định số 4972/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thanh long sang EU, Cục Bảo Vệ thực vật hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật như sau:

1. Chi cục kiểm dịch vùng, Trạm kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu (Cơ quan kiểm tra).

 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra lô hàng thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu chuẩn bị giấy tờ, nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Cơ quan kiểm tra. Các giấy tờ gồm:

 

a. Giấy đăng kí kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu (Mẫu số 1 kèm theo công văn này);

 

b. Bản sao chứng thực hoặc bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong các giấy tờ sau:

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

 

Giấy chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại điểm k, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP);

 

Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đối với cơ sở quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

 

c. Bản sao Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trong lô hàng gồm nhiều mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

3. Sau khi tiếp nhận giấy tờ, Cơ quan kiểm tra xem xét, nếu giấy tờ hợp lệ thì tiếp nhận để giải quyết, nếu chưa hợp lệ phải thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy tờ hợp lệ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra và ra Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu (Mẫu số 2 kèm theo công văn này) hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Cục Bảo vệ thực vật (qua Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường) để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

Nguồn: Cục bảo vệ thực vật

 

Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Mr. Long – 090 262 0898

 

Download bản chính tại đây