QUY ĐỊNH TRỊ GIÁ FOB TRÊN CO FORM D

Ngày 30/09/2020 vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 6389/TCHQ-GSQL giải đáp một số vướng mắc về việc ghi trị giá FOB trên CO mẫu D. Công ty Giao nhận quốc tế Rồng Biển xin gửi đến quý khách hàng toàn bộ công văn 6389/TCHQ-GSQL như sau:

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 6389/TCHQ-GSQL                                                                              Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 201

V/v ghi giá trị FOB trên C/O mẫu D

 

Kính gỡi: Tổng cục Hải Quan các tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hóa ASEAN và nội dung công văn số 1065/XNK-XXHH ngày 24/9/2020 của Bộ Công Thương về việc ghi giá trị FOB trên C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

 

Theo quy định tại mục 10 mặt sau C/O (Overleaf notes) Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT (hiệu lực thực hiện từ ngày 27/9/2020), C/O mẫu D chỉ thể hiện trị giá FOB trong trường hợp xuất khẩu từ hoặc nhập khẩu vào Campuchia, Indonesia, hoặc Lào và sử dụng tiêu chí RVC để xác định xuất xứ hàng hóa. Quy định này áp dụng đối với  C/O mẫu D được cấp từ ngày 20/9/2020.

 

Tổng cục Hải Quan thông báo để Hải Quan các tỉnh, các thành phố biết, thực hiện./.

 

                                                                                                                               KT. TỔNG CỤC HẢI QUAN

                                                                                                                               PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Mr.Hòa - 0779197727 để được tư vấn.

 

QUY ĐỊNH TRỊ GIÁ FOB TRÊN CO FORM D 01