TẠM NGƯNG KIỂM TRA VIỆC BẢO QUẢN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

          Thông báo từ Tổng Cục Hải Quan (công văn 3695/TCHQ-GSQL) về việc ngưng kiểm tra việc bảo quản hàng hóa nhập khẩu cho đến khi có thông báo mới vì dịch covid. Nếu thời gian kiểm tra bị quá thời hạn, thì chi cục hải quan phải có văn bản để làm rõ lý do chậm trả kết quả kiểm tra chuyên ngành.

          Trường hợp có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký thì hải quan sẽ tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra.

TẠM NGƯNG KIỂM TRA VIỆC BẢO QUẢN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Thông tin chi tiết như sau:

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3695 /TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021

V/v kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

          Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, đối với việc kiểm tra bảo quản hàng hóa, kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

          1. Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm b.1.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

          Tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

          Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC mà cơ quan hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu Chi cục Hải quan có văn bản trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để làm rõ lý do chậm trả kết quả kiểm tra chuyên ngành.

          2. Kiểm tra địa điểm bảo quản theo quy định tại điểm b.1.3 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC .

          Căn cứ hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản do doanh nghiệp nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC , Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai lần đầu tạm thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh trực tuyến thông qua các thiết bị ghi hình về địa điểm bảo quản hàng hóa để giải quyết thủ tục.

          3. Giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp tạm thời chưa kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, địa điểm bảo quản hàng hóa do dịch bệnh covid-19. Khi có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký thì tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra. Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ quy định của Bộ Y tế, chính quyền địa phương.

          Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục CNTT & TK Hải quan;

- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành