TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA HÀNG HÓA TẠI SÂN BAY

Hiện tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đang gia tăng, chi cục hải quan và cảng vụ sân bay tăng cường kiểm tra giám sát theo công văn 332/TB-TCS-TTAN

SEA DRAGON - TANG CUONG KIEM TRA HANG HOA TAI SAN BAY

 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HÓA                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TÂN SƠN NHẤT                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

V/v: Triển khai phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua 

đường hàng không năm 2021

Kính gửi:

- Cảng vụ hàng không miền Nam;

- Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;

- Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;

- Đồn công an Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;

- Các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất;

- Các hãng hàng không, đại lý hàng hóa hoạt động tại TCS.

 

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ; Kế hoạch số 11/KH-BCD9389 ngày 08/08/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Quyết định số 07/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2021 của BGTVT; Kê hoạch số 685/KH-CHK ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Cục HKVN về việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021;

Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021 trong khu vực Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nói chung và Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) nói riêng. Công ty TCS triển khai thông báo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2021:

  1. Các cơ quan, đơn vị hoạt động trong khu vực tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản, các quy định của pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không bảo kê, tiếp tay, chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng lậu, hàng giả.
  2. Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị Công an, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không qua khu vực Kho hàng TCS.
  3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các vị trí nhạy cảm như các khu vực khai thác, kiểm tra hàng hóa … nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không.
  4. Trung tâm Anh ninh TCS tăng cường công tác giám sát trên hệ thống Camera, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại tất cả các khu vực của công ty TCS. Phối hợp với lực lượng An ninh hàng không kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật khi ra/vào hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.
  5. Các Hãng hàng không, đại lý, khách hàng hoạt động trong khu vực TCS chấp hàng nghiêm các quy định của ngành Hàng không và quy định của pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và  hàng giả.

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị.

Trân trọng kính chào./.

 

                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TTAN.

 

      Nguyễn Cao Tường