TRÊN C/O GHI MADE IN

Tổng Cục Hải Quan ra công văn số 75/GSQL-GQ4 ngày 11/01/2021, hướng dẫn việc ghi “Made in Made in TH, CN, PH, JP, MY, VN” trên C/O form D điện tử. Thông tin chi tiết như bên dưới:

TRÊN C/O GHI MADE IN TH, CN, PH, JP, MY, VN

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/GSQL-GQ4

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2021

V/v vướng mắc CO

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3850/HQHN-GSQL ngày 28/12/2020 của Cục Hải quan TP Hà Nội vướng mắc C/O mẫu D điện tử. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương quy định:

“…

5. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một C/O, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng đó.”

Căn cứ quy định trên, mặt hàng khai báo trên C/O ghi dòng chữ “Made in TH, CN, PH, JP, MY, VN” không đáp ứng quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó; vì vậy, đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GSQL (3 bản).

CỤC TRƯỞNG

 

Âu Anh Tuấn

 

Nguồn: Hải quan